Stary regulamin strony www.rem.pl

Poniżej przedstawiamy treść starego regulaminu ze strony www.rem.pl . Jest on nieaktualny od dnia 25 grudnia 2014 roku. Nowy regulamin – oraz jego aktualna treść – znajduje się na stronie : https://www.rem.pl/regulamin

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przezRafała Krzemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI „REM”, zwanej w dalszej części Regulaminu – REM, w siedzibie REM, drogą elektroniczną i w serwisie internetowym www.remsklep.pl, zwanym w dalszej części Regulaminu – Sklepem Internetowym. Regulamin określa: zasady składania i realizacji zamówień; warunki przyjmowania plików do druku; warunki reklamacji; prawa i obowiązki Klienta; zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz informacje porządkowe.

 2. Właścicielem Rafał Krzemiński „REM” oraz właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.remsklep.pl jest Rafał Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI „REM” (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222527561, REGON 015677840, adres poczty elektronicznej: biuro@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 35 94.

 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i obowiązuje obie strony, jeśli nie uzgodnią one na piśmie odmiennych postanowień.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient składając Zamówienie akceptuje treść Regulaminu, niezależnie od sposobu złożenia Zamówienia (za pośrednictwemSklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też osobiście, w siedzibie REM).

§2 SŁOWNIK

 1. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Rafał Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI „REM” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222527561, REGON 015677840, adres poczty elektronicznej: sklep@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 35 94, właściciel firmy REM Rafał Krzemiński i Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.remsklep.pl.

 2. KLIENT / USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Sprzedawcy.

 4. TOWAR – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Sprzedawcy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana na podstawie Zamówienia i innych szczegółowych uzgodnień pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 5. PROJEKT – skład graficzny (opracowanie graficzne pliku produkcyjnego, stworzenie lub modyfikacja Pliku Graficznego, materiału do druku) zgodnie z wytycznymi Klienta, obejmujący wszelkie czynności związane z pracą na komputerze i stanowiący samodzielny przedmiot Umowy Sprzedaży lub dotyczący realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

 6. ZAMÓWIENIE – złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub za pośrednictwem Formularza Zamówienia indywidualne zlecenie dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Usługi.

 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 8. PLIK GRAFICZNY – projekt Towaru przygotowany przez Klienta albo przez Usługodawcę według wytycznych Klienta.

 9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.remsklep.pl.

 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 11. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 12. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach dostępnych w ofercie Sprzedawcy.

 14. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 15. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną spełniający warunki wskazane w art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 16. PISEMNE POTWIERDZENIE/PISMO SPRZEDAWCY/PISMO KLIENTA – podpisane Pismo Sprzedawcy lub Klienta, jak również zawarte w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) podpisane, ale bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w art. 78 § 2 Kodeksu Cywilnego.

 17. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 18. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

i Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na Towary, niezbędny jest:

 1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączona funkcją zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Korzystanie z tych Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

 5. Założenie i korzystanie z Konta wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko Usługobiorcy lub nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 7. Korzystanie z Formularza Zamówienia wymaga posiadania aktywnego Konta, ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia wymaga podania Towaru/ów, ilości Towaru/ów, adresu i sposobu dostawy, sposobu płatności oraz kliknięcia pola „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Samodzielna modyfikacja wprowadzanych danych możliwa jest do chwili zakończenia składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, które następuje z chwilą kliknięcia pola „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 8. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter nie wymaga posiadania aktywnego Konta i następuje poprzez podanie w polu „Newsletter” adresu poczty elektronicznej i kliknięcie pola „>”. Wyboru Usługi Elektronicznej Newsletter można dokonać również podczas rejestracji Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa – aktywacja usługi następuje z chwilą utworzenia Konta.

 9. Konto oraz Newsletter są Usługami Elektronicznymi świadczonymi przez czas nieokreślony w sposób ciągły. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 10. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 11. W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 4 Przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 1. poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) poprzez przesłanie Zamówienia na adresy mail podane na stronie internetowej www.rem.pl.

 1. Wszystkie wskazane powyżej formy są równoważne. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą jego podpisania. Zamówienie składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej traktowane są jako Zamówienia podpisane. Treść Zamówienia wiąże strony po Pisemnym Potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę oraz nadaniu mu indywidualnego numeru. Datą przyjęcia Zamówienia jest data wskazana w Piśmie Sprzedawcy.

 2. Sposób składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym opisano w § 3 ust. 8 Regulaminu. Na poszczególnych etapach wypełniania Formularza, Klient określa przedmiot Zamówienia, akceptuje jego cenę i czas realizacji Zamówienia, wybiera sposób płatności i dostawy oraz ostatecznie potwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie pola „Potwierdzam zamówienie”. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, Pisemnego Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z indywidualnym numerem Zamówienia i informacjami składającymi się na treść Umowy Sprzedaży.

 3. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła Pisemne Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesłana wiadomość stanowi propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży i zawiera informację o:

 1. przedmiocie Zamówienia oraz jego numerze;

 2. łącznej cenie zamawianych Towarów lub Usług oraz kosztach dostawy;

 3. sposobie i terminie zapłaty;

 4. czasie realizacji Zamówienia i sposobie dostawy;

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą Pisemnego Potwierdzenia przez Klienta warunków Umowy Sprzedaży, o których mowa powyżej.

 1. Wszelkie późniejsze zmiany Zamówienia wymagają Pisemnego Potwierdzenia drugiej strony. Jeśli późniejsza zmiana Zamówienia pociągać będzie za sobą obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej przekraczającej kwotę wskazaną w pierwotnym Zamówieniu, Sprzedawca przyjmie Zamówienie do realizacji po Pisemnym Potwierdzeniu przez Klienta, że wie o tym obowiązku.

 2. Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma prawo zapytać o wycenę, przyszłego, ewentualnego Zamówienia. Taka jednorazowa wycena jest wykonywana bezpłatnie i obowiązuje przez 5 dni roboczych od daty widniejącej w ofercie cenowej – daty wysłania maila. Jakakolwiek zmiana w złożonym zapytaniu przez Klienta, a dotycząca np.: ilości, użytych materiałów, zastosowania, itp. powoduje, że poprzednia oferta cenowa automatycznie staje się nieaktualna.

 3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich potrzebnych danych/materiałów do realizacji złożonego i potwierdzonego Zamówienia najpóźniej w terminie do 14 dni od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. W szczególności, jeśli Towar wykonywany jest według projektu Klienta, w tym terminie Klient zobowiązany jest do dostarczenia Pliku Graficznego zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc. Po upływie tego terminu, Zamówienie zostaje anulowane, a Klient zostanie obciążony kosztami wykonywanych do tego czasu czynności związanych z realizacją Zamówienia.Termin ten nie obowiązuje, jeśli strony postanowią inaczej i zostanie to zapisane w Zamówieniu, oraz potwierdzone przez Klienta i Sprzedawcę.

 4. Zamówienia niespełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem, nieopłacone, pozbawione Plików Graficznych lub zawierające błędne Pliki Graficzne, nie będą realizowane i zostaną usunięte w ciągu 30 dni licząc od dnia ich złożenia.

 5. Utrwalanie, zabezpieczenia oraz udostępnianie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.rem.pl i www.remsklep.pl, poprzez przesłanie Klientowi wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, a także dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Wszystkie transakcje rejestrowane są w Sklepie Internetowym, a treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

§ 5 Czas realizacji Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia jest czasem przybliżonym i orientacyjnym i wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych. Czas realizacji konkretnego złożonego Zamówienia ustalany jest zawsze indywidualnie, określany na chwilę, w której Klient złożył Zamówienie, a ustalony przez Strony czas realizacji Zamówienia zostaje Pisemnie Potwierdzony.

 2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji/przesłaniu Pliku Graficznego zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty całości lub części zapłaty (z wyjątkiem wyboru płatności za pobraniem) dokonanej zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, a uwzględnionej i zaakceptowanej przez Klienta w składanym Zamówieniu.

 3. Jakiekolwiek późniejsze zmiany w Zamówieniu, wprowadzane przez Klienta, wydłużają termin realizacji o czas, w którym one nastąpiły i powodują powstanie obowiązku pokrycia przez Klienta kosztów, które Sprzedawca już poniósł przystępując do realizacji Zamówienia w zatwierdzonym pierwotnie kształcie. Sprzedawca informuje Klienta o powstałych dotychczas kosztach i przystępuje do realizacji zmienionego Zamówienia po ich akceptacji przez Klienta.

 4. Uzgodniony miedzy stronami czas realizacji Zamówienia lub dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkody natury wyższej po przyjęciu Zamówienia i za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Klient może wyznaczyć dodatkowy, odpowiedni termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.

§ 6 Pliki Graficzne, Projekty, wydruki próbne i prawa autorskie

 1. Materiały do druku i Pliki Graficzne należy przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący w „REM” zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc.

 2. Towar realizowany jest według Pliku Graficznego przesłanego przez Klienta a wydruki wykonywane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone/przesłane przez Klienta. Sprzedawca nie dokonuje korekt w otrzymanych od Klienta materiałach do druku i Plikach Graficznych. W przypadku Plików Graficznych nieodpowiadających specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowejhttps://www.rem.pl/pomoc Sprzedawca nie może zagwarantować druku wolnego od usterek.

 3. Towar może być również zrealizowany według Projektu, którego przygotowanie Klient zleci Sprzedawcy. Cena za opracowanie Projektu ustalana jest zawsze indywidualnie. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Klienta w opracowanym Projekcie są dodatkowo płatne. Jedna Tura Poprawek to koszt 50 zł brutto. Przez jedną Turę Poprawek należy rozumieć dowolną ilość poprawek i zmian zaproponowanych przez Klienta w jednej wiadomości e-mail lub podczas jednego spotkania z grafikiem. Kolejne poprawki, zaproponowane w następnej wiadomości do Sprzedającego, stanowić będą kolejną Turę Poprawek.

 4. Klient po otrzymaniu każdego Projektu (wstępnego, poprawionego, ostatecznego, itd.) jest zobowiązany do sprawdzenia go pod względem merytorycznym, graficznym, ortograficznym, oraz zgodności ze złożonym przez niego Zamówieniem. W przypadku wadliwego wykonania Projektu, Klient zobowiązany jest wezwać Sprzedawcę do dokonania poprawek, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 1 Dzień Roboczy.

 5. Wykonane przez Sprzedawcę Projekty i pliki przetworzone do druku pozostają własnością Sprzedawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane przez Klienta, w tym udostępniane osobom trzecim, w części lub w całości. Projekty podlegają ochronie prawnej. Uiszczenie opłaty za wykonanie Projektu nie jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do tego dzieła. Klient chcąc nabyć autorskie prawa majątkowe do niego jest obowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Nabycie autorskich praw majątkowych do dzieła następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 Kodeksu Cywilnego.

 6. Autorskie prawa majątkowe do Projektu wykonanego na zlecenie Klienta, w sytuacji gdy Klient zrezygnował z realizacji Towaru według tego Projektu pozostają własnością Sprzedawcy, a Klient pokrywa jedynie koszt wykazany w Zamówieniu jako koszt wykonania Projektu.

 7. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do dostarczonych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na wykorzystanie przez siebie tych materiałów.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych) osób trzecich lub dóbr osobistych.

 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny treści zawartych w przesłanych do druku materiałach, może jednak, w przypadku stwierdzenia, że materiały dostarczone przez Klienta zawierają, według jego oceny, treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, odmówić wykonania Zamówienia.

 9. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie Towarów wykonanych przez Sprzedawcę w materiałach informacyjnych, w tym w galerii na stronach internetowych należących do Sprzedawcy i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych.

 10. Za pisemną zgodą Klienta Sprzedawca może uwidocznić swoje logo na wytworzonym Towarze.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Klienta kolorów, jeżeli nie otrzyma od niego wzorca koloru jakim jest cromalin lub inny wiarygodny wydruk (proof cyfrowy lub wydruk ze skalibrowanej drukarki cyfrowej), który został Pisemnie Potwierdzony przez strony.

 12. Sprzedawca może na życzenie Klienta wykonać i przesłać wydruk próbny w celu sprawdzenia przez Klienta ostatecznego wyglądu zamawianego Towaru. Koszt wydruku próbnego wynosi 30,00 zł brutto.

 13. Przy złożeniu powtórnego Zamówienia na druk tego samego Towaru wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów, Sprzedawca może zażądać ponownego Pisemnego Potwierdzenia próby kolorystycznej druku.

§ 7 Ceny i płatności

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych ww.rem.pl i www.remsklep.pl, Sklepu Internetowego i w siedzibie Sprzedawcy zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają natomiast kosztów dostawy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia już złożone – cena Towaru uwidoczniona w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie.

 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. gotówką w siedzibie Sprzedawcy;

 2. przelew bankowy w formie przedpłaty na rachunek Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia;

 3. płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl;

 4. płatność za pobraniem (tylko w przypadku Klientów będących Konsumentami).

 1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, na podstawie Regulaminu usług dostępnego na stronie internetowej www.payu.pl.

 2. Prawo własności wykonanego Towaru należy do Sprzedawcy do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za wykonany Towar.

 3. Zamówienia, których wartość nie przekracza 500 zł brutto są płatne z góry w formie przedpłaty (z wykorzystaniem sposobów wskazanych w ust. 3 lit. a-c), a w przypadku Klientów będących Konsumentami – mogą być opłacane także gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki (ust. 3 lit. d) ze skutkiem jak w ust. 5 powyżej.

 4. W przypadku Zamówień, których wartość przekracza 500 zł brutto Klient obowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości co najmniej 50 % lub innej wysokości, jeśli została indywidualnie ustalona przez strony. W razie niewykonania umowy z uwagi na przyczynę leżącą po stronie Klienta (np. rezygnacja), z zaliczki pokryte zostaną koszty, które Sprzedawca już poniósł przystępując do wykonania Towaru.

 5. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę oraz obciążenia kosztami upomnień. Zamówienia Klientów, którzy mają płatności przeterminowane o co najmniej 30 dni, bądź w przeszłości nie regulowali na czas wystawianych przez Sprzedawcę faktur, są realizowane wyłącznie po przedpłacie lub uiszczeniu gotówką całej wartości Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kolejnego Zamówienia od Klienta zalegającego z płatnościami.

 6. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta naotrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz.1054 ze zm.), na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną. Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną będą zapisane w formacie PDF.

§ 8 Koszty, terminy, i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

 1. Odbiór osobisty pod adresem: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19, w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00;

 2. Przesyłka kurierska;

 3. Przesyłka kurierska pobraniowa;

 4. Przesyłka kurierska paletowa;

 1. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są w trakcie składania Zamówienia, a także dostępne są w zakładce „Koszty dostawy” na stronach internetowych www.rem.pl i www.remsklep.pl.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta osobistego odbioru Towaru, Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od daty wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia jako data jego zrealizowania Zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie Towaru (np. zagięcia, naderwania) lub utratę przez niego właściwości na skutek składowania (np. wynikające z działania promieni słonecznych, wilgotności powietrza). Sprzedawca w takiej sytuacji może również wezwać Klienta, w sposób, w jaki Zamówienie zostało złożone, do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania.

 3. Towar przeznaczony do wysyłki standardowo pakowany jest w karton, foliopak lub kopertę. Niestandardowy sposób pakowania wykonywany będzie, jeśli Klient dostarczy Pisemne Potwierdzenie szczegółowego opisu składania i pakowania po uzgodnieniu kosztów takiego pakowania.

 4. Wszystkie przesyłki kurierskie wskazane w § 8 ust. 3 lit b-d są ubezpieczone.

 5. Jeżeli wysyłka Towaru zostaje opóźniona na wniosek lub z winy Klienta to przechowanie Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.

 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru spedytorowi, przewoźnikowi, firmie kurierskiej lub osobie oddelegowanej przez Klienta do odbioru zamówienia. W przypadku Klienta będącego Konsumentem ryzyko, o którym mowa w zdaniu pierwszym przechodzi tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

 7. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu, przed odbiorem przesyłki ma obowiązek sprawdzenia, czy nie jest ona uszkodzona. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, uszkodzeń należy sporządzić przy kurierze protokół szkody i skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 515 150 488, 22 868 35 94, lub mailowo: biuro@rem.pl.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 10 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 1. kosztów dostawy przekraczających koszt najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę – w sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę;

 2. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

 1. Termin do odstąpienia od umowy w wykonaniu której następuje wydanie Towaru rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku pozostałych umów – termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia jej zawarcia.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej podając dane niezbędne do identyfikacji umowy, której odstąpienie ma dotyczyć (dane osobowe oraz numer zamówienia lub umowy), w tej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezwartą. Strony obowiązane są do zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w sposób, w jaki zapłata została dokonana, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

 4. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, oświadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 6. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Konsumentów wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(t.j. Dz.U.2012.1225) oraz z Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.

 2. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta reguluje Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

 3. Klient może zgłosić reklamację w formie pisemnej drogą pocztową (02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19), elektroniczną (biuro@rem.pl) lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W sytuacji zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację następuje również w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową, jest obowiązany dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.

 5. Klient niezwłocznie po otrzymaniu (osobistym odebraniu) Towaru (wszelkich materiałów – także tych w formie elektronicznej – zrealizowanego Zamówienia) jest zobowiązany do sprawdzenia go/ich pod względem ilości, usterek/braków, cech/jakości. Oczywiste braki należy reklamować niezwłocznie.

 6. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w sposób określony w ust. 5 powyżej i nie zgłosił reklamacji niezwłocznie.

 7. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Klienta i przyjętych do druku przez Sprzedawcę. Przyjęcie do druku Sprzedawca potwierdza odciśnięciem pieczęci na wzorcu kolorystycznym. Jeżeli materiały zostały odesłane na wyraźny wniosek Klienta, Klient jest zobowiązany do odesłania wzorów kolorystycznych i na tej podstawie będzie rozpatrywana reklamacja. Sprzedawca zawsze poleca wykonanie wydruku próbnego, celem porównania otrzymanego wydruku z zamierzonym przez Klienta składającego Zamówienie.

 8. We wszystkich metodach drukowania – reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Klienta wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.

 9. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności. Jeżeli materiał dostarczony przez Klienta nie nadaje się do prawidłowego wykonania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady Towaru powstałe w wyniku jego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, samodzielnego montażu lub przetwarzania dokonanego przez Klienta lub osoby trzecie.

 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 12. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Klientów, będących Konsumentami, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy) – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronach internetowych www.rem.plwww.remsklep.pl oraz udostępnienia w siedzibie Sprzedawcy i mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych po tej dacie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U.2012.1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

 5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. Strony mają 21 dni na rozwiązanie sporu w sposób polubowny, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu sprawa może zostać skierowana do sądu powszechnego. Spory z Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: RAFAŁ KRZEMIŃSKI „REM” (adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19, adres poczty elektronicznej: zamowienia@rem.pl, biuro@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 35 94

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

——————————————————————————————————–

———————————————————————————————————–

———————————————————————————————————–

Poniżej przedstawiamy treść starego regulaminu ze strony www.rem.pl . Jest on nieaktualny od dnia 6 sierpnia 2014 roku. Nowy regulamin – oraz jego aktualna treść – znajduje się na stronie : https://www.rem.pl/regulamin

TREŚĆ REGULAMINU :

REGULAMIN

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, realizacji zamówień, płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego stosowane przez firmę REM Rafał Krzemiński, z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 19, zwaną dalej „REM”.

1.2. Regulamin stanowi integralną część umowy i obowiązują obie strony, jeśli nie uzgodnią one na piśmie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany regulaminu, dodatkowe uzgodnienia nieobjęte regulaminem wymagają pisemnej zgody REM.

1.3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu

1.3. Użyte pojęcia :

– „towary” – wszelkie materiały eksploatacyjne, nośniki, narzędzia, akcesoria, urządzenia, usługi znajdujące się w ofercie REM,

– „zamówienie” –złożone w formie pisemnej lub elektronicznej indywidualne zlecenie dotyczące zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług,

– ,,projekt” – skład graficzny (opracowanie graficzne pliku produkcyjnego), obejmujący wszelkie czynności związane z pracą na komputerze a dotyczące realizacji zamówienia złożonego przez klienta,

– „klient”- konsument lub przedsiębiorca składający zamówienie,

-,,strona internetowa” – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.rem.pl, na którym Klient może składać zamówienia,

– „dzieło” – indywidualnie wykonany towar, będący utworem o właściwościach określonych przez konsumenta bądź przedsiębiorcę w złożonym przez niego zamówieniu

2. Przyjęcie zamówienia i czas realizacji dzieła.

2.1. Zamówienia na wykonanie przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez REM oraz nadaniu im indywidualnego numeru Zamówienie złożone jest z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez REM oraz nadaniu mu indywidualnego numeru. Słowne ustalenia wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia. Realizowanie złożonych i przyjętych zamówień następuje w godzinach pracy REM, które są opublikowane na stronie internetowej.

2.2. Składane zamówienia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania klienta, nie dotyczy to zamówień w formie elektronicznej kiedy to e- mail jest traktowany jako zamówienie złożone i podpisane.

2.3. Czas realizacji złożonego zamówienia ustalany jest zawsze indywidualnie i na chwilę w której to zlecenie jest składane przez klienta. Czas realizacji podany na stronie internetowej jest czasem przybliżonym I orientacyjnym, w przypadku, gdy wszystkie maszyny są wolne.

2.4. Termin realizacji podawany jest w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

2.5. Zlecenia „od ręki” REM wykonuje za dodatkową opłatą w wysokości 50 % wartości całego zamówienia , nie mniej jednak niż 50 zł brutto. Powyższe zamówienie jest zawsze ustalane indywidualnie z klientem.

2.6. Kosztami wynikłymi w związku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez klienta do przyjętego zamówienia, włącznie z wynikłymi z tego przestojami maszyn obciążony zostanie klient.

2.7. W razie rezygnacji z zamówienia wpłacony przez klienta zadatek nie podlega zwrotowi. Jest on przeznaczony na pokrycie podjętych czynności przez REM, a związanych z realizacją w/w zamówienia (zebranie materiałów, wykonanie projektu, wykonanie kosztorysu, itp). REM wystawia na tę kwotę fakturę VAT klientowi.

2.8. Tylko pobrany zadatek jest podstawą do wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją złożonego przez klienta i potwierdzonego przez firmę REM zamówienia, w tym również wykonania składu graficznego (opracowania graficznego pliku produkcyjnego).

2.9. Przed złożeniem zamówienia, klient ma prawo poprosić o wycenę, przyszłego, ewentualnego zlecenia. Taka jednorazowa wycena jest wykonywana bezpłatnie i obowiązuje przez 5 dni roboczych od daty widniejącej przy ofercie cenowej – daty wysłania maila. Jakakolwiek zmiana w złożonym zapytaniu przez klienta, a dotycząca np.: ilości, użytych materiałów, zastosowania, itp. powoduje, że poprzednia oferta cenowa automatycznie staje się nie aktualna.

2.10. Termin realizacji złożonego zamówienia, jest to czas potrzebny na jego wykonanie, a liczony od momentu zatwierdzenia lub otrzymania (dostarczenia) ostatecznego, zatwierdzonego przez klienta pliku produkcyjnego zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc. Jakiekolwiek późniejsze zmiany, wprowadzane przez klienta, wydłużają termin realizacji o czas w którym one nastąpiły i są one dodatkowo płatne.

2.11. Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich potrzebnych materiałów do realizacji złożonego przez siebie zamówienia, a potwierdzonego do realizacji przez firmę REM, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zamówienia wykonania dzieła przez REM a zapisanej na złożonym przez klienta zamówieniu. Po upływie tego terminu, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacony zadatek zostaje przeznaczony na pokrycie kosztów wykonanych do tego czasu czynności związanych z realizacją zamówienia. Termin ten nie obowiązuje, jeśli strony postanowią inaczej i zostanie to zapisane w zamówieniu, oraz potwierdzone przez klienta i firmę REM.

2.12. Realizacja złożonego zamówienia następuje po ostatecznej akceptacji/przesłaniu pliku produkcyjnego zgodnie z obowiązującą w firmie REM specyfikacją takowego pliku a zamieszczoną na stronie internetowej oraz po wpłacie całości/części kwoty/ustaleniu wysyłki za pobraniem zgodnie z postanowieniami pkt. 6.8. (dokonaniu przelewu i przesłaniu potwierdzenia jego wysłania) ustalonej jako zapłatę za wykonanie zleconej usługi, a uwzględnionej i zaakceptowanej przez klienta w składanym zamówieniu.

3. Projekty, wydruki próbne, pliki, ich koszty oraz prawa autorskie.

3.1. Uiszczenie opłaty za wykonanie projektu nie jest równoznaczne z nabyciem praw majątkowych do tego dzieła. Klient chcąc nabyć licencję na użytkowanie dzieła lub nabyć prawa majątkowe do niego jest obowiązany uprzedzić o tym REM w formie pisemnej (np. wysyłając email na adres: biuro@rem.pl). Na tej podstawie REM sporządzi i przedstawi Klientowi stosowną umowę.

3.2. Jeżeli REM wykona projekt na zlecenie Klienta i Klient zrezygnuje ze zlecenia, prawa majątkowe do projektu pozostają własnością REM, a Klient pokrywa jedynie koszt wykazany na zleceniu w kwocie, którą ustalono za wykonanie projektu.

3.3. W każdym zleceniu dopuszczamy 15 min. pracy grafika bez dodatkowych opłat. Do prac tych w szczególności zalicza się drobne poprawki jak zmiana czcionki, zmiana koloru elementów itp. Jednak w przypadku znaczącej zmiany koncepcji projektu lub potrzeby wykonania kilku graficznych projektów, prace zespołu graficznego będą wyceniane indywidualnie na zasadzie aktualnego kosztu za 1 godzinę pracy grafika. Przed przystąpieniem do prac z którymi łączyć się będą dodatkowe koszty pracy grafika, REM powiadomi o tym klienta.

3.4. Materiały do druku należy przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący w firmie REM opisane zostało to w „dziale technicznym” na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc. Przygotowanie materiałów niezgodnie z w/w specyfikacją będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika w REM, o czym REM zawiadomi klienta przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

3.5. Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone/przesłane przez klienta firmie REM. Firma REM nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji tych plików, chyba, że klient wyraźnie zaznaczy to w treści zamówienia.

3.6. Wykonane przez REM projekty i pliki przetworzone do druku pozostają naszą własnością i bez naszej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w części lub w całości. Projekty podlegają ochronie prawnej. Nie wyrażamy zgody na przekazywanie ich osobom trzecim, innym firmom, bez pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Istnieje możliwość wykupienia praw autorskich na wyraźne życzenie klienta do wykonanego projektu za dodatkową ustalaną indywidualnie opłatą ponoszoną przez klienta na rzecz REM na podstawie wystawionej faktury VAT.

3.7. Produkcja przebiega w oparciu o dane określone w zleceniu przez klienta. REM nie jest zobowiązany do oceny ich prawidłowości i celowości. Jeśli dane dostarczone przez klienta zawierają, według oceny REM, treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, REM może odmówić wykonania zamówienia. Jednocześnie REM nie jest zobowiązany dokonywać analizy tego, czy materiały zawierają takie treści i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich lub praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych) osób trzecich.

3.8.Gdy wymagane będą wydruki próbne, koszty ich realizacji zostaną doliczone do faktury wystawionej klientowi w momencie odbioru złożonego i zrealizowanego zamówienia

3.9. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez REM, klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przysyłanych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na wykorzystanie przez siebie tych materiałów. REM nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Klienta, jeśli po wydrukowaniu materiałów osoby trzecie będą dochodziły swoich praw.

3.10. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez REM w materiałach informacyjnych w tym w galerii na stronach internetowych należących do firmy REM i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych REM.

3.11. Za zgodą klienta jesteśmy upoważnieni do uwidocznienia logo REM na wytworzonym produkcie/towarze.

3.12. Klient ma obowiązek przeglądać wydruki próbne, przesłane opracowania graficzne celem znalezienia błędów w druku oraz innych uchybień (ortograficznych, graficznych, itp.). Zmiany przekazane telefonicznie wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia z obydwu stron. REM nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez klienta kolorów, jeżeli nie otrzyma od niego wzorca koloru jakim jest cromalin lub inny wiarygodny wydruk (proof cyfrowy lub wydruk ze skalibrowanej drukarki cyfrowej), który został pisemnie zaakceptowany przez REM i klienta.

3.13. Przy złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej samej pracy wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów REM może zażądać ponownej pisemnej akceptacji próby kolorystycznej druku.

3.14. Wykonanie projektu oraz wszelkie zmiany w już zatwierdzonych projektach, dopasowanie, aktualizacja danych, poprawki, stworzenie nowej szaty graficznej, wykorzystanie nowych elementów graficznych dostarczonych przez klienta, wydruki próbne oraz związane ze złożonym zamówieniem przez klienta prace, również graficzne, są dodatkowo płatne. Przyjmujemy, iż wszelkie dodatkowe poprawki poza czasem zgodnie z punktem 3.3 są płatne. Cena ustalana jest wówczas indywidualnie. Przez słowo „poprawka” rozumie się dokonanie jakiejkolwiek pojedynczej zmiany, dodanie nowego pojedynczego elementu w wykonanym już przez REM projekcie.

3.15. Klient po otrzymaniu każdego projektu (wstępnego, poprawionego, ostatecznego, itd.) jest zobowiązany do sprawdzenia go pod względem merytorycznym, graficznym, ortograficznym, oraz zgodności ze złożonym przez niego zamówieniem. W przypadku wadliwego wykonania projektu Klient zobowiązany jest wezwać REM do dokonania poprawek, wyznaczając odpowiedni termin.

3.16. Wycena dokonywana przez REM jest aktualna przez 5 dni roboczych od daty jej wystawienia (daty wysłania maila, daty wystawionej oferty pisemnej, itp),

3.17. Przekazanie wykonanego w formie elektronicznej opracowania graficznego pliku produkcyjnego klientowi do dalszej dystrybucji lub do wykorzystania na użytek własny jest dodatkowo płatne. Kwota za tę czynność ustalana jest indywidualnie i wiąże się z nabyciem praw majątkowych. Plik zostaje udostępniony w formie elektronicznej na serwerze ftp bądź przesłany na wskazany przez klienta adres mailowy. Nie nagrywamy plików na żadne nośniki danych.

4. Termin odbioru towaru lub wysyłki, niemożność dostarczenia.

4.1. Informacje o terminach i innych danych związanych ze złożonym zamówieniem zawsze zawarte są na zamówieniu, lub dostępne w biurze, bądź telefonicznie. Czas realizacji jest to czas potrzebny do zrealizowania złożonego zamówienia. a liczony od momentu akceptacji (zatwierdzenia) ostatecznego pliku (cyklu) produkcyjnego w firmie REM w formie pisemnej.

4.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia przez REM złożonego przez klienta zamówienia jak również dostarczenia przez klienta potrzebnych/niezbędnych materiałów. Termin realizacji – który podawany jest w zamówieniu – liczony jest od momentu zatwierdzenia ostatecznego pliku produkcyjnego przez klienta.

4.3. Termin odbioru towaru lub wysyłki określony jest w przyjętym zamówieniu. Termin odbioru towaru lub wysyłki wydłuża się o czas, w przeciągu którego klient opóźnia wywiązanie się ze swoich powinności lub zmieni zakres zlecenia.

4.4. Termin odbioru towaru lub wysyłki wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i za które REM nie ponosi odpowiedzialności. REM niezwłocznie informuje klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Klient może zażądać od REM wyjaśnienia, czy REM chce wycofać się z realizacji zamówienia czy też je zrealizować w przeciągu określonego czasu. Klient może wyznaczyć w tym przypadku odpowiedni termin do wykonania zlecenia, zaś po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy. Klient może również odstąpić od umowy w przypadku zwłoki ze strony REM w udzieleniu wyjaśnień.

4.5. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówienia najpóźniej do 7 dni od wyznaczonej daty przez REM, a uwidocznionej w zamówieniu. Po przekroczeniu tego terminu, firma REM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru, materiałów zrealizowanego zamówienia oraz może oddać przedmiot zamówienia na przechowanie i dochodzić od klienta odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów przechowania według faktur wystawionych przez przechowującą firmę zewnętrzną. Powyższe postanowienie nie pozostaje w sprzeczności z sytuacją wysłania towaru za pobraniem gdzie czas odbioru wynika z regulaminu firmy kurierskiej.

5. Pakowanie, wysyłka i przejęcie ryzyka.

5.1. Standardowo prace pakowane są w karton, foliopak lub kopertę (wszystkie wymiary podane są w naszym cenniku na tej stronie ). Niestandardowy sposób pakowania wymaga dostarczenia pisemnego szczegółowego opisu składania i pakowania przez klienta.

5.2. Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu REM realizuje tylko na wyraźne pisemne zlecenie i koszt klienta. Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień pkt 6.8. w razie ustalenia wysyłki za pobraniem przez strony.

5.3. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy klienta to przechowanie towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.

5.4. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi, firmie kurierskiej lub osobie oddelegowanej przez klienta do odbioru zamówienia.

5.6. Osoba odbierająca, klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przed odbiorem czy nie jest uszkodzona. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, uszkodzeń należy sporządzić przy kurierze protokoł szkody i skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 515 150 488, 22 868 35 94, lub mailowo: biuro@rem.pl

6. Ceny – zapłata – postanowienia szczegółowe

6.1. Ustalona cennikiem cena nie obejmuje kosztu przesyłki, niestandardowego pakowania, docięcia do wymiaru.

6.2. W przypadku opóźnień płatności REM nalicza odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. Informacja o wysokości stopy lombardowej NBP dostępna jest na stronie Narodowego Banku Polskiego –www.nbp.pl

6.3. Jeżeli klient zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionego zadatku – REM może wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.

6.4. Zamówienia klientów, którzy mają nieuregulowane płatności z poprzednich okresów rozliczeniowych (zaległe lub niezapłacone faktury), bądź w przeszłości nie regulowały na czas wystawianych przez REM faktur przelewowych, są realizowane wyłącznie gotówką (ewentualnie przedpłatą na konto) i będzie obowiązywała je minimalna wartość zamówienia wg cennika bez uzyskanych rabatów.

6.5. REM nie wystawia faktur z przedłużonym terminem płatności, Akceptowana jest płatność gotówką, kartą płatniczą lub jako przedpłata przelewem bankowym oraz płatność za pobraniem zgodnie z postanowieniami pkt 6.8. Prawo własności wykonanego dzieła należy do REM do momentu otrzymania całkowitej zapłaty za wykonany towar.

6.6. Wszystkie zamówienia opiewające na sumę mniejszą niż 500 zł płatne są z góry, bądź w drodze indywidualnych ustaleń za pobraniem zgodnie z postanowieniami pkt 6.8. Przy zamówieniach na wyższą kwotę REM pobiera zadatek w wysokości co najmniej 50 %, może to ulec zmianie w przypadku bardzo skomplikowanych, indywidualnych zamówień. REM zobowiązany jest poinformować klienta o uzasadnionej powyższymi względami wysokości zadatku.

 1. Przy zamówieniach złożonych drogą elektroniczną, pobierana jest cała kwota zamówienia jako przedpłata, dopuszczalna jest jednak wysyłka za pobraniem zgodnie z postanowieniami pkt 6.8.

 2. W sytuacji wysyłki zamówionego dzieła istnieją dwie możliwości postępowania:

 • wysyłka ubezpieczoną przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej wówczas do wartości zamówionego dzieła doliczany jest indywidualnie określony koszt pakowania oraz koszt wysyłki według cennika Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej powiększony o należny podatek VAT, na życzenie klienta przesyłka może być ubezpieczona;

 • wysyłka za pobraniem następuje wyłącznie ubezpieczoną przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej; REM do wartości zamówionego dzieła dolicza wówczas indywidualnie określony koszt pakowania oraz koszt wysyłki według cennika firmy kurierskiej, przy czym wartość ubezpieczenia przesyłki jest równa bądź wyższa od wartości zamówionego dzieła.

6.9. W razie odstąpienia przez klienta od zamówienia przed dokonaniem wysyłki dzieła REM dokona zwrotu zgodnie z postanowieniami art. 644 k.c., tj. kwoty uiszczonej z góry opłaty za wysyłkę oraz pakowanie w sytuacji gdy dzieło nie zostało jeszcze zapakowane i przygotowane do wysyłki. W sytuacji zapakowania dzieła zwrotowi podlega wyłącznie uiszczona przedpłata na poczet opłat związanych z wysyłką pocztową.

6.10. Przy wysyłce dzieła za pobraniem w razie nieodebrania przesyłki za pobraniem REM pozostaje właścicielem nieodebranego dzieła zgodnie z postanowieniami pkt 6.5 i jest uprawnione do dochodzenia od klienta odszkodowania związanego z wykonaniem dzieła mającego indywidualnie określone cechy przez klienta oraz opłat z tytułu pakowania i opłat poniesionych w związku z wysyłką i nieodebraniem według cennika firmy kurierskiej.

6A. – Prawo do odstąpienia od umowy

6A.1. Klientowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu art 221 k.c. Prawo do odstąpienia przysługuje za zapłatą 100% wartości zamówienia powiększoną o koszty wysyłki i pakowania jeżeli wystąpiły.

6A.2. Klientowi będącemu konsumentem zawierającemu umowę na odległość prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, wobec zamówienia dzieła czyli towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271).

7. Postępowanie reklamacyjne.

7.1. Reklamacje w firmie REM przyjmowane są w formie pisemnej drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście złożyć w siedzibie firmy REM. Adresy pod które można wysyłać reklamacje, są udostępnione na stronie internetowej. W sytuacji zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację następuje również w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja. Czas rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni.

7.2. Klient niezwłocznie po otrzymaniu (osobistym odebraniu) towaru (wszelkich materiałów – także tych w formie elektronicznej – zrealizowanego zamówienia) jest zobowiązany do sprawdzenia go/ich pod względem ilości, usterek / braków, cech / jakości. Oczywiste braki należy reklamować w REM w niezwłocznie poprzez pisemne zawiadomienie.

7.3. Klient ma obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru/usługi do siedziby firmy REM (aktualny adres znajduje się na stronie internetowej: https://www.rem.pl/kontakt ), w przeciwnym wypadku reklamacja nie może zostać rozpatrzona, ani uznana przez REM.

7.4. W przypadku uznanych reklamacji REM może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad zgodnie z roszczeniami wynikającymi z przepisów dotyczących niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmią za wady rzeczy.

7.5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika.

7.6. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym REM.

7.7. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

7.8. We wszystkich metodach drukowania – reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez klienta wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.

7.9. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez klienta i przyjętych do druku przez REM. Przyjęcie do druku REM potwierdza odciśnięciem pieczęci na wzorcu kolorystycznym. Jeżeli materiały zostały odesłane na wyraźne życzenie klienta, klient jest zobowiązany do odesłania wzorów kolorystycznych i na tej podstawie będzie rozpatrywana reklamacja. REM zawsze poleca wykonanie wydruku próbnego, celem porównania otrzymanego wydruku z zamierzonym przez klienta składającego zmówienie.

7.10. W przypadku druku na powierzonych materiałach, firma REM nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności. Jeżeli materiał dostarczony przez Klienta nie nadaje się do prawidłowego wykonania zamówienia, REM niezwłocznie zawiadomi o tym klienta.

7.11. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw klientów, będących konsumentami, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) oraz praw klientów wynikających z ustawy kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczących rękojmi za wady.

7.12. W przypadku gdy producent lub dostawca towarów gwarantuje jakość produktu, firma REM wystawi na życzenie klienta odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt. REM nie jest gwarantem jakości towarów, chyba że co innego wynika wprost z dokumentu potwierdzającego gwarancję.

8. Odpowiedzialność.

8.1. Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przysyłanych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na wykorzystanie przez siebie tych materiałów.

8.2. REM nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Klienta, jeśli po wydrukowaniu materiałów osoby trzecie będą dochodziły swoich praw.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

—— KONIEC .