Stary regulamin Reklamowego Sklepu Internetowego

Poniżej przedstawiamy treść starego regulaminu ze strony Reklamowego Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://remsklep.pl

Jest on nieaktualny od dnia 25 grudnia 2014 roku. Nowy regulamin – oraz jego aktualna treść – znajduje się na stronie : https://remsklep.pl/regulamin/

TREŚĆ REGULAMINU :

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Rafała Krzemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM”, zwanej w dalszej części Regulaminu – REM, w siedzibie REM, drogą elektroniczną i w serwisie internetowym www.remsklep.pl, zwanym w dalszej części Regulaminu – Sklepem Internetowym. Regulamin określa: zasady składania i realizacji zamówień; warunki przyjmowania plików do druku; warunki reklamacji; prawa i obowiązki Klienta; zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz informacje porządkowe.

2. Właścicielem Rafał Krzemiński „REM” oraz właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.remsklep.pl jest Rafał Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM” (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222527561, REGON 015677840, adres poczty elektronicznej: biuro@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 515 150 488.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i obowiązuje obie strony, jeśli nie uzgodnią one na piśmie odmiennych postanowień.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient składając Zamówienie akceptuje treść Regulaminu, niezależnie od sposobu złożenia Zamówienia (za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też osobiście, w siedzibie REM).

§2 SŁOWNIK

1. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Rafał Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222527561, REGON 015677840, adres poczty elektronicznej: sklep@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 515 150 488, właściciel firmy REM Rafał Krzemiński i Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.remsklep.pl.
2. KLIENT / USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Sprzedawcy.
4. TOWAR – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Sprzedawcy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana na podstawie Zamówienia i innych szczegółowych uzgodnień pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
5. PROJEKT – skład graficzny (opracowanie graficzne pliku produkcyjnego, stworzenie lub modyfikacja Pliku Graficznego, materiału do druku) zgodnie z wytycznymi Klienta, obejmujący wszelkie czynności związane z pracą na komputerze i stanowiący samodzielny przedmiot Umowy Sprzedaży lub dotyczący realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.
6. ZAMÓWIENIE – złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub za pośrednictwem Formularza Zamówienia indywidualne zlecenie dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Usługi.
7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
8. PLIK GRAFICZNY – projekt Towaru przygotowany przez Klienta albo przez Usługodawcę według wytycznych Klienta.
9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.remsklep.pl.
10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
12. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
14. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
15. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną spełniający warunki wskazane w art. 221 Kodeksu Cywilnego.
16. PISEMNE POTWIERDZENIE/PISMO SPRZEDAWCY/PISMO KLIENTA – podpisane Pismo Sprzedawcy lub Klienta, jak również zawarte w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) podpisane, ale bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w art. 78 § 2 Kodeksu Cywilnego.
17. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
18. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

i Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym
1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączona funkcją zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Korzystanie z tych Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
6. Założenie i korzystanie z Konta wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko Usługobiorcy lub nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
8. Korzystanie z Formularza Zamówienia wymaga posiadania aktywnego Konta, ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia wymaga podania Towaru/ów, ilości Towaru/ów, adresu i sposobu dostawy, sposobu płatności oraz kliknięcia pola „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Samodzielna modyfikacja wprowadzanych danych możliwa jest do chwili zakończenia składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, które następuje z chwilą kliknięcia pola „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
9. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter nie wymaga posiadania aktywnego Konta i następuje poprzez podanie w polu „Newsletter” adresu poczty elektronicznej i kliknięcie pola „>”. Wyboru Usługi Elektronicznej Newsletter można dokonać również podczas rejestracji Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa – aktywacja usługi następuje z chwilą utworzenia Konta.
10. Konto oraz Newsletter są Usługami Elektronicznymi świadczonymi przez czas nieokreślony w sposób ciągły. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
11. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
12. W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 4 Przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
a) poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) poprzez przesłanie Zamówienia na adresy mail podane na stronie internetowej www.rem.pl.
c) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
3. Wszystkie wskazane powyżej formy są równoważne. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą jego podpisania. Zamówienie składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej traktowane są jako Zamówienia podpisane. Treść Zamówienia wiąże strony po Pisemnym Potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę oraz nadaniu mu indywidualnego numeru. Datą przyjęcia Zamówienia jest data wskazana w Piśmie Sprzedawcy.
4. Sposób składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym opisano w § 3 ust. 8 Regulaminu. Na poszczególnych etapach wypełniania Formularza, Klient określa przedmiot Zamówienia, akceptuje jego cenę i czas realizacji Zamówienia, wybiera sposób płatności i dostawy oraz ostatecznie potwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie pola „Potwierdzam zamówienie”. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, Pisemnego Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z indywidualnym numerem Zamówienia i informacjami składającymi się na treść Umowy Sprzedaży.
5. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła Pisemne Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesłana wiadomość stanowi propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży i zawiera informację o:
a) przedmiocie Zamówienia oraz jego numerze;
b) łącznej cenie zamawianych Towarów lub Usług oraz kosztach dostawy;
c) sposobie i terminie zapłaty;
d) czasie realizacji Zamówienia i sposobie dostawy;
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą Pisemnego Potwierdzenia przez Klienta warunków Umowy Sprzedaży, o których mowa powyżej.
6. Wszelkie późniejsze zmiany Zamówienia wymagają Pisemnego Potwierdzenia drugiej strony. Jeśli późniejsza zmiana Zamówienia pociągać będzie za sobą obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej przekraczającej kwotę wskazaną w pierwotnym Zamówieniu, Sprzedawca przyjmie Zamówienie do realizacji po Pisemnym Potwierdzeniu przez Klienta, że wie o tym obowiązku.
7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma prawo zapytać o wycenę, przyszłego, ewentualnego Zamówienia. Taka jednorazowa wycena jest wykonywana bezpłatnie i obowiązuje przez 5 dni roboczych od daty widniejącej w ofercie cenowej – daty wysłania maila. Jakakolwiek zmiana w złożonym zapytaniu przez Klienta, a dotycząca np.: ilości, użytych materiałów, zastosowania, itp. powoduje, że poprzednia oferta cenowa automatycznie staje się nieaktualna.
8. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich potrzebnych danych/materiałów do realizacji złożonego i potwierdzonego Zamówienia najpóźniej w terminie do 14 dni od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. W szczególności, jeśli Towar wykonywany jest według projektu Klienta, w tym terminie Klient zobowiązany jest do dostarczenia Pliku Graficznego zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc. Po upływie tego terminu, Zamówienie zostaje anulowane, a Klient zostanie obciążony kosztami wykonywanych do tego czasu czynności związanych z realizacją Zamówienia. Termin ten nie obowiązuje, jeśli strony postanowią inaczej i zostanie to zapisane w Zamówieniu, oraz potwierdzone przez Klienta i Sprzedawcę.
9. Zamówienia niespełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem, nieopłacone, pozbawione Plików Graficznych lub zawierające błędne Pliki Graficzne, nie będą realizowane i zostaną usunięte w ciągu 30 dni licząc od dnia ich złożenia.
10. Utrwalanie, zabezpieczenia oraz udostępnianie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.rem.pl i www.remsklep.pl, poprzez przesłanie Klientowi wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, a także dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Wszystkie transakcje rejestrowane są w Sklepie Internetowym, a treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

§ 5 Czas realizacji Zamówienia

1. Czas realizacji Zamówienia jest czasem przybliżonym i orientacyjnym i wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych. Czas realizacji konkretnego złożonego Zamówienia ustalany jest zawsze indywidualnie, określany na chwilę, w której Klient złożył Zamówienie, a ustalony przez Strony czas realizacji Zamówienia zostaje Pisemnie Potwierdzony.
2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji/przesłaniu Pliku Graficznego zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty całości lub części zapłaty (z wyjątkiem wyboru płatności za pobraniem) dokonanej zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, a uwzględnionej i zaakceptowanej przez Klienta w składanym Zamówieniu.
3. Jakiekolwiek późniejsze zmiany w Zamówieniu, wprowadzane przez Klienta, wydłużają termin realizacji o czas, w którym one nastąpiły i powodują powstanie obowiązku pokrycia przez Klienta kosztów, które Sprzedawca już poniósł przystępując do realizacji Zamówienia w zatwierdzonym pierwotnie kształcie. Sprzedawca informuje Klienta o powstałych dotychczas kosztach i przystępuje do realizacji zmienionego Zamówienia po ich akceptacji przez Klienta.
4. Uzgodniony miedzy stronami czas realizacji Zamówienia lub dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkody natury wyższej po przyjęciu Zamówienia i za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Klient może wyznaczyć dodatkowy, odpowiedni termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.

§ 6 Pliki Graficzne, Projekty, wydruki próbne i prawa autorskie

1. Materiały do druku i Pliki Graficzne należy przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący w „REM” zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc.
2. Towar realizowany jest według Pliku Graficznego przesłanego przez Klienta a wydruki wykonywane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone/przesłane przez Klienta. Sprzedawca nie dokonuje korekt w otrzymanych od Klienta materiałach do druku i Plikach Graficznych. W przypadku Plików Graficznych nieodpowiadających specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej https://www.rem.pl/pomoc Sprzedawca nie może zagwarantować druku wolnego od usterek.
3. Towar może być również zrealizowany według Projektu, którego przygotowanie Klient zleci Sprzedawcy. Cena za opracowanie Projektu ustalana jest zawsze indywidualnie. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Klienta w opracowanym Projekcie są dodatkowo płatne. Jedna Tura Poprawek to koszt 50 zł brutto. Przez jedną Turę Poprawek należy rozumieć dowolną ilość poprawek i zmian zaproponowanych przez Klienta w jednej wiadomości e-mail lub podczas jednego spotkania z grafikiem. Kolejne poprawki, zaproponowane w następnej wiadomości do Sprzedającego, stanowić będą kolejną Turę Poprawek.
4. Klient po otrzymaniu każdego Projektu (wstępnego, poprawionego, ostatecznego, itd.) jest zobowiązany do sprawdzenia go pod względem merytorycznym, graficznym, ortograficznym, oraz zgodności ze złożonym przez niego Zamówieniem. W przypadku wadliwego wykonania Projektu, Klient zobowiązany jest wezwać Sprzedawcę do dokonania poprawek, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 1 Dzień Roboczy.
5. Wykonane przez Sprzedawcę Projekty i pliki przetworzone do druku pozostają własnością Sprzedawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane przez Klienta, w tym udostępniane osobom trzecim, w części lub w całości. Projekty podlegają ochronie prawnej. Uiszczenie opłaty za wykonanie Projektu nie jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do tego dzieła. Klient chcąc nabyć autorskie prawa majątkowe do niego jest obowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Nabycie autorskich praw majątkowych do dzieła następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 Kodeksu Cywilnego.
6. Autorskie prawa majątkowe do Projektu wykonanego na zlecenie Klienta, w sytuacji gdy Klient zrezygnował z realizacji Towaru według tego Projektu pozostają własnością Sprzedawcy, a Klient pokrywa jedynie koszt wykazany w Zamówieniu jako koszt wykonania Projektu.
7. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do dostarczonych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na wykorzystanie przez siebie tych materiałów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych) osób trzecich lub dóbr osobistych.
8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny treści zawartych w przesłanych do druku materiałach, może jednak, w przypadku stwierdzenia, że materiały dostarczone przez Klienta zawierają, według jego oceny, treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, odmówić wykonania Zamówienia.
9. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie Towarów wykonanych przez Sprzedawcę w materiałach informacyjnych, w tym w galerii na stronach internetowych należących do Sprzedawcy i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych.
10. Za pisemną zgodą Klienta Sprzedawca może uwidocznić swoje logo na wytworzonym Towarze.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Klienta kolorów, jeżeli nie otrzyma od niego wzorca koloru jakim jest cromalin lub inny wiarygodny wydruk (proof cyfrowy lub wydruk ze skalibrowanej drukarki cyfrowej), który został Pisemnie Potwierdzony przez strony.
12. Sprzedawca może na życzenie Klienta wykonać i przesłać wydruk próbny w celu sprawdzenia przez Klienta ostatecznego wyglądu zamawianego Towaru. Koszt wydruku próbnego wynosi 30,00 zł brutto.
13. Przy złożeniu powtórnego Zamówienia na druk tego samego Towaru wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów, Sprzedawca może zażądać ponownego Pisemnego Potwierdzenia próby kolorystycznej druku.

§ 7 Ceny i płatności

1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych ww.rem.pl i www.remsklep.pl, Sklepu Internetowego i w siedzibie Sprzedawcy zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają natomiast kosztów dostawy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia już złożone – cena Towaru uwidoczniona w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie.
3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
b) przelew bankowy w formie przedpłaty na rachunek Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia;
c) płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl;
d) płatność za pobraniem (tylko w przypadku Klientów będących Konsumentami).
4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, na podstawie Regulaminu usług dostępnego na stronie internetowej www.payu.pl.
5. Prawo własności wykonanego Towaru należy do Sprzedawcy do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za wykonany Towar.
6. Zamówienia, których wartość nie przekracza 500 zł brutto są płatne z góry w formie przedpłaty (z wykorzystaniem sposobów wskazanych w ust. 3 lit. a-c), a w przypadku Klientów będących Konsumentami – mogą być opłacane także gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki (ust. 3 lit. d) ze skutkiem jak w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku Zamówień, których wartość przekracza 500 zł brutto Klient obowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości co najmniej 50 % lub innej wysokości, jeśli została indywidualnie ustalona przez strony. W razie niewykonania umowy z uwagi na przyczynę leżącą po stronie Klienta (np. rezygnacja), z zaliczki pokryte zostaną koszty, które Sprzedawca już poniósł przystępując do wykonania Towaru.
8. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę oraz obciążenia kosztami upomnień. Zamówienia Klientów, którzy mają płatności przeterminowane o co najmniej 30 dni, bądź w przeszłości nie regulowali na czas wystawianych przez Sprzedawcę faktur, są realizowane wyłącznie po przedpłacie lub uiszczeniu gotówką całej wartości Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kolejnego Zamówienia od Klienta zalegającego z płatnościami.
9. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz.1054 ze zm.), na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną. Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną będą zapisane w formacie PDF.

§ 8 Koszty, terminy, i sposoby dostawy

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a) Odbiór osobisty pod adresem: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19, w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00;
b) Przesyłka kurierska;
c) Przesyłka kurierska pobraniowa;
d) Przesyłka kurierska paletowa;
2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są w trakcie składania Zamówienia, a także dostępne są w zakładce „Koszty dostawy” na stronach internetowych www.rem.pl i www.remsklep.pl.
3. W przypadku wyboru przez Klienta osobistego odbioru Towaru, Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od daty wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia jako data jego zrealizowania Zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie Towaru (np. zagięcia, naderwania) lub utratę przez niego właściwości na skutek składowania (np. wynikające z działania promieni słonecznych, wilgotności powietrza). Sprzedawca w takiej sytuacji może również wezwać Klienta, w sposób, w jaki Zamówienie zostało złożone, do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania.
4. Towar przeznaczony do wysyłki standardowo pakowany jest w karton, foliopak lub kopertę. Niestandardowy sposób pakowania wykonywany będzie, jeśli Klient dostarczy Pisemne Potwierdzenie szczegółowego opisu składania i pakowania po uzgodnieniu kosztów takiego pakowania.
5. Wszystkie przesyłki kurierskie wskazane w § 8 ust. 3 lit b-d są ubezpieczone.
6. Jeżeli wysyłka Towaru zostaje opóźniona na wniosek lub z winy Klienta to przechowanie Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.
7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru spedytorowi, przewoźnikowi, firmie kurierskiej lub osobie oddelegowanej przez Klienta do odbioru zamówienia. W przypadku Klienta będącego Konsumentem ryzyko, o którym mowa w zdaniu pierwszym przechodzi tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
8. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu, przed odbiorem przesyłki ma obowiązek sprawdzenia, czy nie jest ona uszkodzona. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, uszkodzeń należy sporządzić przy kurierze protokół szkody i skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 515 150 488, lub mailowo: biuro@rem.pl.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 10 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
a) kosztów dostawy przekraczających koszt najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę – w sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę;
b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
3. Termin do odstąpienia od umowy w wykonaniu której następuje wydanie Towaru rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku pozostałych umów – termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia jej zawarcia.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej podając dane niezbędne do identyfikacji umowy, której odstąpienie ma dotyczyć (dane osobowe oraz numer zamówienia lub umowy), w tej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezwartą. Strony obowiązane są do zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w sposób, w jaki zapłata została dokonana, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, o świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
8. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Konsumentów wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U.2012.1225) oraz z Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
2. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta reguluje Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).
3. Klient może zgłosić reklamację w formie pisemnej drogą pocztową (02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19), elektroniczną (biuro@rem.pl) lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W sytuacji zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację następuje również w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową, jest obowiązany dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.
5. Klient niezwłocznie po otrzymaniu (osobistym odebraniu) Towaru (wszelkich materiałów – także tych w formie elektronicznej – zrealizowanego Zamówienia) jest zobowiązany do sprawdzenia go/ich pod względem ilości, usterek/braków, cech/jakości. Oczywiste braki należy reklamować niezwłocznie.
6. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w sposób określony w ust. 5 powyżej i nie zgłosił reklamacji niezwłocznie.
7. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Klienta i przyjętych do druku przez Sprzedawcę. Przyjęcie do druku Sprzedawca potwierdza odciśnięciem pieczęci na wzorcu kolorystycznym. Jeżeli materiały zostały odesłane na wyraźny wniosek Klienta, Klient jest zobowiązany do odesłania wzorów kolorystycznych i na tej podstawie będzie rozpatrywana reklamacja. Sprzedawca zawsze poleca wykonanie wydruku próbnego, celem porównania otrzymanego wydruku z zamierzonym przez Klienta składającego Zamówienie.
8. We wszystkich metodach drukowania – reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Klienta wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
9. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności. Jeżeli materiał dostarczony przez Klienta nie nadaje się do prawidłowego wykonania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady Towaru powstałe w wyniku jego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, samodzielnego montażu lub przetwarzania dokonanego przez Klienta lub osoby trzecie.
11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
12. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Klientów, będących Konsumentami, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy) – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronach internetowych www.rem.pl i www.remsklep.pl oraz udostępnienia w siedzibie Sprzedawcy i mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych po tej dacie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U.2012.1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).
5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. Strony mają 21 dni na rozwiązanie sporu w sposób polubowny, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu sprawa może zostać skierowana do sądu powszechnego. Spory z Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM” (adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19, adres poczty elektronicznej: zamowienia@rem.pl, biuro@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 515 150 488
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

———————————————————————————

———————————————————————————–

———————————————————————————————–

Poniżej przedstawiamy treść starego regulaminu ze strony Reklamowego Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://remsklep.pl

Jest on nieaktualny od dnia 6 sierpnia 2014 roku. Nowy regulamin – oraz jego aktualna treść – znajduje się na stronie : http://remsklep.pl/rem/3-regulamin

TREŚĆ REGULAMINU :

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:

  • https://remsklep.pl/regulamin/

 • http://remsklep/regulamin.pdf

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

 remsklep.pl

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

  1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.e-rem.com prowadzony jest przez RAFAŁA KRZEMIŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222527561, REGON 015677840, adres poczty elektronicznej: zamowienia@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 515 150 488

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

  1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  1. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  1. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

  1. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

  1. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  1. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.e-rem.com.

  1. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – RAFAŁ KRZEMIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222527561, REGON 015677840, adres poczty elektronicznej: sklep@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 515 150 488.

  1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 1. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Potwierdzam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „>”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

  1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

  1. Dostęp do poczty elektronicznej.

  1. Dowolna przeglądarka internetowa aktualizowana na bieżąco.

  1. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768

 1. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, nie zawiera podatku VAT w wysokości 23 % oraz cła. Ceny nie zawierają również ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dotyczy tylko Klientów będących jednocześnie konsumentami).

  1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  1. Bank: BRE Bank S.A. – mBank.

  1. Numer rachunku: 82 1140 2004 0000 3202 4156 4194.

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

  1. Przesyłka paletowa.

  1. Paczkomaty InPost.

 1. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa – od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w piątki w godzinach od 08:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5.3.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

6.1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym program lojalnościowy. Możliwość wzięcia udziału w programie lojalnościowym posiadają Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym i składający Zamówienie po uprzednim zalogowaniu się na nie.

6.2. Klienci biorący udział w programie lojalnościowym uzyskują złotówkowy rabat (bon) na kolejne Umowy Sprzedaży zawierane w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem że rabat nie ma zastosowania do kosztów dostawy. Wysokość przyznanego rabatu widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem.

6.3. Wysokość rabatu uzależniona jest od wartości zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Wysokość rabatu oblicza się w ten sposób, że każde 100 zł wartości Umowy Sprzedaży (z wyłączeniem kosztów dostawy) stanowi 1 pkt w programie lojalnościowym. 1 pkt w programie lojalnościowym stanowi z kolei 0,50 zł rabatu. Klient ma możliwość wykorzystania rabatu po zgromadzeniu każdorazowo co najmniej 50 pkt w programie lojalnościowym.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7.2.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

  1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

  1. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 1. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  1. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

  1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

 1. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa.

  1. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  1. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 1. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa.

9.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

9.4 .Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

10.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

10.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

10.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

10.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

————- KONIEC