Regulamin konkursu 01

Regulamin Konkursu 01  „Koszulka z własną grafiką”.

 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Koszulka z własną grafiką”, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu „Koszulka z własną grafiką” jest Rafał Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Krzemiński „REM”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5222527561, REGON: 015677840, adres poczty elektronicznej: biuro@rem.pl , numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 35 94, zwany dalej także „Organizatorem”.

 3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Organizatora. Fundatorem nagród jest Organizator.

 4. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 5. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs trwa od godz. 10.00 dnia 3 listopada 2015 roku do godz. 23.59 dnia 17 listopada 2015 roku.

 6. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie: www.facebook.com/REMREKLAMA/ .

 7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: https://rem.pl/regulamin-konkursu-01  przez cały okres trwania Konkursu. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany
  z Serwisem Facebook, a Uczestnik Konkursu zwalnia Serwis z odpowiedzialności wynikającej
  z udziału w Konkursie i jego przebiegu.

 1. Uczestnicy Konkursu.

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

  1. miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

  3. posiada aktywne konto na Serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Serwisu Facebook przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.

 2. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie (przy czym przystąpienie do Konkursu stanowi jednoczesne oświadczenie takiej osoby o dysponowaniu zgodą, o której mowa powyżej). Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające swoje, nie fikcyjne, osobiste (zarejestrowane pod własnym imieniem i nazwiskiem) konto w Serwisie Facebook, założone
  i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. Uczestnik może brać udział
  w Konkursie tylko za pomocą jednego konta w Serwisie Facebook.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 5. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych
  z prawem i dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, narodowe, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe, propagujących przemoc, alkohol lub inne środki odurzające oraz umieszczanie zapisów i słów wulgarnych lub obraźliwych.

 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 1. Przebieg Konkursu i zasady uczestnictwa.

 1. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zaprojektowanie grafiki na swoją wymarzoną koszulkę
  i przesłanie zdjęcia grafiki poprzez komentarz pod postem konkursowym, co stanowi Zgłoszenie do udziału w Konkursie. Przesłanie zdjęcia grafiki do Organizatora w inny sposób nie stanowi Zgłoszenia.

 3. Uczestnik może przesłać tylko 1 Zgłoszenie.

 4. Zwycięzców Konkursu wyłoni Jury, składające się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Jury wybierze 3 Zwycięzców, których grafiki uzna za najciekawsze i najbardziej kreatywne.

 5. Organizator przewiduje dodatkowo nagrodę dla jednego Uczestnika, którego komentarz ze zdjęciem grafiki zbierze najwięcej polubień i pozytywnych komentarzy (nagroda internautów).

 6. W przypadku uzyskania najwięcej polubieni i pozytywnych komentarzy przez Uczestnika, którego grafika zostanie uznana za najciekawszą i najbardziej kreatywną przez Jury, Zwycięzcy będą przysługiwać 2 nagrody.

 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia trwania Konkursu.

 8. Wyniki Konkursu zawierające zwycięskie grafiki zostaną opublikowane na stronie: www.facebook.com/REMREKLAMA/ . Zwycięzcy zostaną także poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnych w Serwisie Facebook. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody Zwycięzcy są zobowiązani do wysłania do Organizatora prywatnej wiadomości ze swojego konta użytkownika, z którego nastąpiło Zgłoszenie do Konkursu, podając dane, o których mowa w § IV pkt 3.

 9. Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu ze wskazaniem jego grafiki.

 10. Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia
  o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłoszenia w następujących przypadkach:

 1. Zgłoszenie jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu,

 2. Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 3. Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,

 4. Uczestnik nie przedstawił zgody na uczestnictwo w Konkursie stosownie do § II pkt 2 Regulaminu,

 5. Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników.

 1. W przypadku naruszenia Zgłoszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora
  z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

 2. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych konsekwencji, informując o tym Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook.

 1. Nagrody.

 1. W Konkursie przewidziane są 4 nagrody w postaci koszulek z indywidualną grafiką zgłoszoną przez Każdego Zwycięzcę. Wartość nagrody to 66,00 zł z VAT.

 2. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody rzeczowe.

 3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook, następujących danych:

 1. Adres e-mail,

 2. Imię i nazwisko,

 3. Nr ewidencyjny PESEL,

 4. Adres zamieszkania,

 5. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

 1. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Zwycięzca zezwala Organizatorowi na korzystanie z jego projektu grafiki w celu wytworzenia koszulki z nadrukiem tej grafiki.

 2. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w ciągu 3 dni od dnia poinformowania
  o wynikach w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika Konkursu z odbioru nagrody. W takiej sytuacji Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

 3. W przypadku, gdy Zwycięzcą zostanie osoba niespełniająca warunków wskazanych
  w Regulaminie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody. W takiej sytuacji Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, którego zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

 4. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane przesyłką kurierską DPD do 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

 5. Każdy Zwycięzca będzie mógł także odebrać osobiście nagrodę pod adresem: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-19:00, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej. W takim przypadku należy wcześniej ustalić datę odbioru z pracownikiem Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@rem.pl lub nr tel.: +48 22 868 35 94, +48 515 150 488.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych, niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących adresu korespondencyjnego lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez Organizatora nagrody.

 7. Każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Zwycięzcę. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 1. Ochrona danych osobowych.

 1. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.).

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
  z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji (adres e-mail, imię
  i nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji).

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Rafał Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Krzemiński „REM”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5222527561, REGON: 015677840. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.).

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 1. REKLAMACJE. 

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: biuro@rem.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w pkt. 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

 6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1. powyżej nie będą rozpatrywane.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 619 z późn.zm.).

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Serwisu Facebook.

 3. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 4. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu muszą być skierowane do Organizatora, a nie do Serwisu Facebook.

 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.